Stedelijk Regisseur a.i. Preventief Professioneel Jongerenwerk

Gemeente ‘s-Hertogenbosch beoogde een structuur rond Preventief Professioneel Jongerenwerk te ontwikkelen. Meerdere partijen dienden inhoudelijk en organisatorisch te gaan samenwerken. Na een periode van ontwikkeling met ups en downs is Fiore Projecten ingeschakeld om het onstuimige proces rond de verdere totstandkoming en formalisering van het geheel te leiden.

Programmamanager Healthy Communities
Fiore Projecten is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aansturing van een programma waarbij de verbinding tussen sport en gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking wordt gerealiseerd en nog meer wordt verstevigd. Samenwerking met de wetenschap, het bedrijfsleven, de zorgsector en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol, een gezamelijke betrokkenheid levert een duurzaam resultaat.

Beleidsvisie gemeente Albrandswaard

Namens de Stichting Maatschappelijk Verantwoord Verenigen is een nieuwe beleidsnota voor de gemeente Albrandswaard opgesteld. Deze strategische nota geeft de gemeentelijke visie op ontwikkeling in het sociale domein aan en formuleert ‘wat’ de gemeente in de vrijetijdssector wil bereiken. Hierbij wordt de kracht en kunde van de maatschappelijke organisaties centraal gesteld.

Verkenningsonderzoek internationaal sportevent Provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant zet al jaren stevig in op sport. En ook de komende jaren blijft dit het geval. Samen met de B5-steden is er enthousiasme over de organisatie van een internationaal sportevenement. Fiore Projecten heeft, met input van de B5, provincie en andere partners, de kansen, mogelijkheden, randvoorwaarden en beperkingen onderzocht. Resultaat: een rapport dat een gedegen besluit door de vijf gemeenten en provincie mogelijk heeft gemaakt.

Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
MVV is hèt kennis- en adviescentrum voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen en biedt advies aan vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Wij leiden uw organisatie in een aantal praktisch uitvoerbare stappen tot bruisende, vitale, ondernemende en structureel breed maatschappelijke vrijwilligersorganisaties. Verbinden en samenwerken zowel op gemeente- als wijkniveau staat daarbij centraal. Onze methode is eenvoudig en voor alle sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties toepasbaar.
De kernactiviteit van de vrijwilligersorganisatie en de lokale situatie zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Bidbook Special Olympics Nationale Spelen Den Haag
Met de resultaten van het eerder door Fiore Projecten uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is een projectgroep met deelnemers van de Gemeente Den Haag, Stichting Sportbelang SGK en Fiore Projecten aan de slag gegaan om een kandidaatstelling op te stellen. Fiore Projecten heeft sturing gegeven aan het traject en de teksten voor het bidbook geschreven. En met resultaat, in 2020 zullen de Nationale Spelen in Den Haag gaan plaatsvinden.

Verkenningsonderzoek paralympische topsportevenementen Den Haag
Eén van de speerpunten in de nieuwe Haagse sportnota is om meer Hagenaars met een beperking aan het sporten te krijgen en daarbij te kijken of en hoe ook (paralympische topsport)evenementen voor mensen met een beperking door Den Haag gehost kunnen worden. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het hosten van aansprekende paralympische topsportevenementen wordt een verkenning uitgevoerd.

Haalbaarheidsonderzoek Special Olympics Den Haag
Om te kijken of er voldoende enthousiasme, organisatiekracht en middelen in Den Haag zijn om de Special Olympics Nationale Spelen te hosten, heeft de gemeente Den Haag Fiore Projecten opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken, o.a. door met diverse sport-, vrijwilligers-, gehandicapten- en zorgorganisaties hierover in gesprek te gaan.

Fondswerving sportevenement
Voor een groot sportevenement dat in 2016 plaats gaat vinden heeft Fiore Projecten een deel van de fondswerving voor haar rekening genomen. Via warme en nieuwe contacten worden partijen benaderd om een bijdrage te leveren. Hierdoor wordt de organisator ontzorgt en wordt de zorg om dekking van de begroting verkleind.

Foto: effective.com

Directeur projectbureau Special Olympics Nationale Spelen 2016
Na de toekenning van de Spelen aan de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen is er een Stichting opgericht om de Nationale Spelen van 2016 te gaan organiseren. De bouw van de projectorganisatie en het op poten zetten van de diverse deelprojecten is uitgevoerd door Fiore Projecten.

Bidbook Special Olympics 2016
De Gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen stellen zich kandidaat voor de Special Olympics Nationale Spelen 2016. Hiervoor diende een bidbook te worden ingestuurd. Fiore Projecten is, in samenwerking met D’Aanpak, verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Een snel traject, het bidbook is in twee maanden  opgeleverd. Op 9 januari 2014 is het bidbook, in aanwezigheid van de Commisaris van de Koning van Gelderland en de drie Burgemeesters  aan de bidcommissie aangeboden.

IMG_3810
LEXsample_20131009-0089-1

Interim sr. projectleider Sport
Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Fleur van de Laar vanaf augustus 2012 tot en met mei 2013 als interim sr. projectleider Sport binnen het team Beleid en Strategie gefungeerd. Hierbij heeft zij reeds lopende zaken opgepakt en afgerond, maar ook nieuwe projecten opgestart.

Sinds mei 2013 is Fleur nog steeds op enkele projecten actief. Daar waar behoefte is aan tijdelijke ondersteuning wordt snel geschakeld en wordt direct de juiste inzet geleverd.

Communicatiemanagement
Het voorbereidingstraject voor de nieuwbouw bij het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch is lang geweest. Vele procedures zijn doorlopen en communicatie met omwonenden was hierbij van groot belang.

Het communicatie- en informatietraject rond de start bouw is door Fiore Projecten zorgvuldig uitgezet naar alle betrokkenen en omwonenden. In enkele weken tijd is dit gerealiseerd. Daarnaast is er een feestelijk, maar ingetogen start-bouwhandeling georganiseerd.

Foto: Paul Roovers

Start bouw SJL-Paul Roovers

1065252_16172266

Kernsportplan sportbond
Uitzoeken waar kwaliteiten en kansen liggen en dit vertalen in een krachtig kernsportplan. Fleur van de Laar en Ellen de Roos hebben samen een bruikbaar document opgeleverd voor de opdrachtgever.

Schrijven en begeleiden sportimpulstrajecten
Wat houdt de sportimpuls in en hoe maken we een goede aanvraag? Fiore Projecten verzorgt al vanaf de eerste ronde Sportimpuls ondersteuning. Dit varieert van begeleiding van het moment van voorlichting, het redigeren van de tekst, tot het indienen van de aanvragen. Maar daarnaast heeft Fiore Projecten ook voor meerdere opdrachtgevers met succes aanvragen geheel gerealiseerd.

1415399_64928656

Bewaren

Bewaren

Bewaren